Inne wiadomości
26 kwietnia 2021
PRACA BIURA WSPÓLNOTY
Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. – Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej będzie nieczynne. Wszystkie usterki i awarie należy zgłaszać dyżurnemu konserwatorowi. Życzymy udanego wypoczynku w rodzinnym gronie....

Aktualności
13 września 2012
Zlecimy wykonanie projektu zagospodarowania działki WM Harcerska 13-15, 17-19

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Harcerskiej 13-15 i 17-19 w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 15A, pokój 208, zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie dokumentacji przebudowy terenu działki geodezyjnej nr 43/9

obręb 5 z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr DR-PL.6730.2.40.2012.KM z dnia 27 sierpnia 2012r wydanej przez  Urząd  Miasta Zielona Góra.

 1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji.
 3. Wykonawca rozwiązania projektowe będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym.
 4. Projekt budowlany zostanie opracowany na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji.
 5. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia umowy zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń, wymaganych przez przepisy budowlane.
 6. Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych.
 7. Elementy projektu:
 1. Dokumentację  należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych o ile strony nie ustalą tego inaczej, projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

w terminie do 30–go listopada 2012 r.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 1. Termin składania ofert 27 września 2012 r .
 2. Miejsce składania ofert:

Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Kożuchowska 15A, pokój 208. Zielona Góra, Adres do korespondencji: Biuro Wspólnoty Mieszkaniowej,65-901 Zielona Góra 1, skr.poczt.4